WNIOSEK o stypendium szkolne na 2023-2024r. (26kB) 

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne (428kB) 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (561kB) 

 

Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej - zgoda (111kB) 
Wniosek o podłączenie do sieci kanalizacyjnej (250kB) 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (34kB) 
Karta usługi - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (161kB) 

SUSZA 2019
Wniosek - susza (95kB)
Oświadczenie hodowcy o stratach w paszy (68kB) 

NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok (34kB) 
NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok (201kB) 

NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (199kB) 
NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (35kB) 

STARY (do 2019r.) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Oświadczenie o zamieszkaniu w nieruchomości, której dotyczy deklaracja (31kB) 

Wniosek o udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie (317kB) 

Wniosek o dofinansowanie młodocianego pracownika 2021r. (21kB) 
Dokumenty do wniosku młodociani (288kB) 

wniosek ALK - wydanie zezwolenia do 4,5% oraz piwa (4kB) 
wniosek ALK - wydanie zezwolenia powyżej 4,5% do 18%, bez piwa (4kB) 
wniosek ALK - wydanie zezwolenia powyżej 18% (4kB) 
Oświadczenie ALK - o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (64kB) 
wniosek GOSP - zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej (3kB) 
wniosek GOSP - wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej (3kB) 
wniosek USC - wydanie Dowodu Osobistego (434kB) 
wniosek USC - wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu (18kB) 
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (290kB) 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (136kB) 

Zaświadczenie - dochód z gosp. powierzchnia ha fizyczne/przeliczeniowe (14kB) 

Informacje (osoby fizyczne) i deklaracje (osoby prawne) na podatki i opłaty lokalne obowiązujące od 01-07-2019r.

 

Oświadczenie majątkowe (1464kB) 

Oświadczenie majątkowe - radny (74kB) 

Karta usługi - decyzja o warunkach zabudowy (744kB) 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (557kB) 

Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wraz z oświadczeniem stron (16kB) 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (20kB) 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (58kB) 

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (61kB) 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (26kB) 

Wniosek o usunięcie azbestu (138kB) 
Wniosek o usunięcie azbestu (22kB) 

Wniosek - folie rolnicze (12kB) 

Karta usługi - zajęcie pasa drogowego (186kB) 
Wniosek - zajęcie pasa drogowego (218kB) 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 czerwiec 2024 11:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 czerwiec 2024 11:28 Super User