Aktualności

Chodecz, dn. 17.06.2024 r.

ZP.6730.37.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy


Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.05.2024 r., złożony przez p. Dorotę Mikołajczyk /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na działce o nr ew. 171/44 obr. Mstowo gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Mstowo.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

Chodecz, dn. 14.06.2024 r.

ZP.6730.36.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.05.2024 r., złożony przez pp. Bogumiłę i Włodzimierza Domagalskich /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej i szamba na działce o nr ew. 9/37 obr. Gawin gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Mielinek.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

Chodecz, dn. 14-06-2024r.
ZP.6730.35.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 16.05.2024 r., złożony przez D&A Architekci Sp. z o.o. /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz szamba na działce o nr ew. 14/105 obr. Nowiny gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Wola Adamowa.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

Chodecz, dn. 14-06-2024r.

ZP.6730.27.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.04.2024 r., złożony przez p. Grzegorza Utratę /adres w aktach sprawy/ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z szambem szczelnym na działce o nr ew. 120/15 obr. Lubieniec gm. Chodecz.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubieniec.

BURMISTRZ CHODCZA

Jarosław Grabczyński

O B W I E S Z C Z E N I E

23.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

23.05.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

21.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

09.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

07.05.2024

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

O B W I E S Z C Z E N I E

06.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

06.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

06.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

06.05.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

30.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

29.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

22.04.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

17.04.2024

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

17.04.2024

budowia sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mstowo

O B W I E S Z C Z E N I E

12.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

12.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

12.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

12.04.2024

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

O B W I E S Z C Z E N I E

10.04.2024

o zebranych dowodach i materiałach

O B W I E S Z C Z E N I E

10.04.2024

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach